2002 m. Spausdinti


Publikacijos knygose

Beresnevičius, Gintaras. Pagonybės alkis [rašoma apie „Romuvą“, kartu – netiesiogiai – ir apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ištakas] // Beresnevičius, Gintaras. Ant laiko ašmenų. Vilnius: Aidai, 2002. P. 89–94.

Judžentis, Artūras. Pratarmė [Minima Kazimiero Eigmino veikla „su bičiuliais ramuviškiais“] // Eigminas, Kazimieras. Kas yra bachuras? : Žodžių istorijos etiudai / Sudarė ir redagavo Artūras Judžentis. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. P. 7.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas, V. Iš „Naktiraščių“: Be pažymėjimo : [Kalbama ir apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą]. Naujoji Romuva, 2002, Nr. 1, p. 22.

Braziūnas, V. Chronometras čia karalius, arba Pagalys orkestro tinginiams : [minima ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, kalbama apie jos žmones (K. Eigminą)]. Klaipėda, 2002, sausio 15, p. 5.

Braziūnas, V. O, žmonės ramuvos (ir Klaipėdoj, ir apskrity, ir apskritai)!.. Klaipėda, 2002, sausio 23, p. 5.

Braziūnas, V. „Romuva“ ir ramuva, patrankos ir amžiaus projektai, Klaipėda, 2002, sausio 28, p. 5.

Braziūnas, V. Prisiminimų virpanti širdis, žemaičių šventė : [prisimenama ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos pradžia]. Klaipėda, 2002, vasario 13, p. 5.

Baltrušaitytė, R. Iš plunksnuočių gyvenimo : [minima ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva]. Veidas, 2002, vasario 28, p. 44.

Martinaitis, M. Strateginė asmenybė : [prisimenama ramuva kaip „unikalus to meto tautinis sambūris“, jos priešistorė] / Rec.: Gimbutienė, M. Laimos palytėta: Straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertimai, prisiminimai / Sudaryt. A. Ikamaitė. V.: Scena, 2002. 321 p. Šiaurės Atėnai, 2002, kovo 16, p. 9.

Gimbutienė, M. Joninės : [anksčiau neskelbtas straipsnis; pristatyme rašoma, jog „jo atsiradimą iš dalies bus paveikęs sovietmečio sąlygomis tėvų žemėje plėtęsis folklorinis pamatinių lietuvybės vertybių gaivinimo sąjūdis“, „ramuvietiškas Rasų šventimas ant Kernavės ir kitų piliakalnių“]. Šiaurės Atėnai, 2002, birželio 15, p. 10.

Braziūnas, V. „Esu įsiminęs mūsų tėvynainio Czesławo Miłoszo mintį...“ : [kalba, pasakyta 2002.VII.5 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo 750 metų sukakčiai skirto literatūros kūrinių konkurso laureatų apdovanojimo iškilmėse; kalbama ir apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą]. Literatūra ir menas, 2002, liepos 12, p. 3.

Butrimas, A. „Žemaičių praeities“ krūsnis: Leidybos sukakties proga su Vilniaus dailės akademijos prorektoriumi, Žemaičių akademijos rektoriumi Adomu Butrimu kalbasi Juozas Šorys : [prisimenamos Platelių ir kitos „Vermės“ leidyklos monografijos]. Šiaurės Atėnai, 2002, liepos 13, p. 10.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Kelias per Lietuvą. Senolių dvasia : [prisimenama ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos priešistorė, pirmosios Rasos šventės Kernavėje]. Literatūra ir menas, 2002, liepos 26, p. 14.

Martinaitis, M. Regioninė kultūra ir regioninė politika : [prisimenama ramuva, jos priešistorė, bendras kultūrinis ir politinis kontekstas; pagal pranešimą „Į laisvę” fondo XI studijų savaitėje Marijampolėje, 2002.VII.31]. Dienovidis, 2002, Nr. 7–8, p. 8–9.

Nauvydas, D. Dvasios brolių ir seserų studijų savaitė Marijampolėje : [atpasakojama ir Marcelijaus Martinaičio pranešimas „Regioninės kultūros vaidmuo ugdant pilietinę savimonę“; čia prisimenama ramuvos judėjimas: jis „daugeliui žmonių tapo ir tam tikra protesto prieš tuometinę valdžia forma, rengė dirvą kone po ketvirčio amžiaus vyksiantiems Sąjūdžio sambūriams“]. Mokslo Lietuva, 2002, rugsėjo 5, p. 1, 14–15.

Nakienė, A. Istorinės muzikos „rekonstrukcija” 1970–1990. Broniaus Kutavičiaus muzika ir folklorizmas : [netiesiogiai – ir apie visuomeninę bei kultūrinę terpę, kurioje radosi, pirmus dešimtmečius gyvavo Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva]. Šiaurės Atėnai, 2002, lapkričio 23, p. 5.

Januševičiūtė, Miglė [Dagytė, Gražina]. Pokalbis šalia alaus kubilo : [pokalbis su ramuviškiu Viktoru Dagiu apie naminio alaus darymo tradicijas, Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijas]. Šiaurės rytai, 2002, gruodžio 28, p. 1, 7. : iliustr.

...