1971 m. Spausdinti


Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Baltrušaitis V. Žiūrų kaimo dainininkai Vilniuje [Apie VU ramuviškių suorganizuoto Žiūrų kaimo ansamblio koncertą 1971 m. vasario 19 d. Vilniaus universiteto Aktų salėje]. - Kn.: Kraštotyra. - V.: Mintis, 1971, p. 379-381. – A. Reklaičio nuotr

Kudaba Č. Bendros žinios iš pirmosios Vilniaus universiteto kraštotyrininkų kompleksinės ekspedicijos [Vilniaus raj. Dūkštų apyl. 1970 m.]. - Kn.: Kraštotyra.- V.: Mintis, 1971, p. 368-373. – [5] Autoriaus nuotr.

Šimelionis I. Dviejų kartų susitikimas [Apie Universiteto kraštotyrininkų ramuvos surengtą susitikimą su Dubinių, Pelesos ir Pavalakės kaimo dainininkais]. - Kn.: Kraštotyra. - V.: Mintis, 1971, p. 376-379.

Tervidytė E. Eksponatų rinkimas J. Jablonskio muziejui [VU ramuviškių etnografinė ekspedicija Šakių raj. Griškabūdžio apylinkėse 1970 m.]. - Kn.: Kraštotyra. - V.: Mintis, 1971, p. 387-388. – R. Paškevičiaus nuotr.

Žebrytė J. Iš Vilniaus miesto kraštotyrininkų veiklos [Rašoma ir apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą: „Malonu pastebėti, kad 1969–1970 metai buvo studentijos ir apskritai jaunimo susidomėjimo kraštotyra metai.“ ... „Ypač džiugu, kad jaunimo priešakyje yra VVU studentai.“ ... „Šiandien plačiai žinoma VVU kraštotyros tarybos veikla, kuriai nuoširdžiai vadovauja universiteto dėstytojai, žinomas mokslininkas ir kraštotyrininkas Česlovas Kudaba ir Jonas Trinkūnas.“] - Kn.: Kraštotyra. - V.: Mintis, 1971, p. 356-360.


Straipsniai periodikoje

Orenderaitytė A. Naujienos trumpai: [Apie J. Jablonskio 110-ųjų metinių paminėjimą Griškabūdyje]. - Tiesa, 1971, sausio 6.

Manikienė V. Prisiminė miesto senovę: [Apie ramuviškių vakarą V. Kudirkos vid. mokykloje Kudirkos Naumiestyje]. - Draugas (Šakių raj.), 1971, sausio 7.

Kučas S. Kraštotyros baruose : [Apie Universiteto turistų klubo kraštotyrininkų sekcijos veiklą. „1969 metų pabaigoje įsikūrus Universiteto ramuvai, didelė darbų dalis perėjo į jos rankas. UTK kraštotyrininkų uždaviniu pasiliko kraštotyrinės medžiagos rinkimas žygiuose.“]. - Taryb. studentas, 1971, sausio 8, p. 4.

Braziūnas V. Kuriame J. Jablonskio muziejų: [Apie susitikimus Kapsuko J. Jablonskio vid. mokykloje ir Griškabūdyje]. - Taryb. studentas, 1971, sausio 15.

Karalevičius A. Kraštotyrininkų darbai ir rūpesčiai: [J. Trinkūno pasisakymas konferencijoje apie Žiūrų kaimo dainininkus]. - Raud. vėliava (Varėnos raj.), 1971, sausio 21.

Kalanta P. Šiaudiniuose Žiūruose: [Apie bendravimą su Žiūrų kaimo žmonėmis]. - Raud. vėliava (Varėnos raj.), 1971, vas. 2.

Počiulpaitė A. Kad daina gyventų...: [Apie ekspedicijų organizavimą ir medžiagos rinkimą]. - Lit. ir menas, 1971, vas. 13, p. 10,11.

Braziūnas V. Dainos nuo Ūlos krantų: [Apie draugystę su Žiūrų etnografiniu ansambliu]. - Vak. naujienos, 1971, vas. 19.

Keliais žodžiais: [Apie Žiūrų saviveiklininkų koncertą Universiteto kraštotyrininkų vakaronėje]. - Gimt. kraštas, 1971, vas. 25, p. 8.

Krištopaitytė D., Burkšaitienė L. Tai Žiūrų slaunas kaimas: [Apie Žiūrų ansamblio koncertą]. - Lit. ir menas, 1971, vas. 27, p. 15.

Kalanta P. Žiūrams ploja Vilniuje. - Raud. vėliava (Varėnos raj.), 1971, kovo 2.

Bučelytė E. Vieną ankstų sekmadienio rytą...: [Žinutė apie EKFF stud. išvyką į Mergežerio kaimą Varėnos raj.]. - Taryb. studentas, 1971, kovo 5.

Stankevičius, E. Žiūrų kaimo dainos : [„Šio nedidelio Varėnos rajono kaimelio ansamblis univeristeto Aktų salėje kobcertavo pirmą kartą, tačiau savo dainomis ir šokiais suteikė žiūrovams daug malonumo. Jų daina plaukia iš širdies gelmių, dvelkia senove, ji nuoširdi ir paprasta.“] Tarybinis studentas, 1971, kovo 5, p. 4. Iliustr.: J. Mažeikio nuotr.

Kudirka B. Čia gyveno didysis kalbininkas: [Trumpai apie studentus, kūrusius J. Jablonskio muziejų]. - Draugas (Šakių raj.), 1971, kovo 13.

Braziūnas, V. Sulauks dar Dūkštelė studentų... : [Dūkštų kompleksinės ekspedicijos aptarimas]. Tarybinis studentas, 1971, kovo 19, p. 4. Iliustr.: R. Ozolo nuotr.

Braziūnas V. Kur Dūkštelės šaltinėliai. - Lietuvos žinios, 1971, kovo 25, p. 15-19.

Braziūnas V. Universiteto kraštotyrininkai ramuviečiai...: [Žinutė apie viešnagę Kudirkos Naumiesčio vid. mokykloje]. - Taryb. studentas, 1971, kovo 26.

Mūsų dienos: [Žinutė apie viešnagę K. Naumiesčio vid. mokykloje]. - Taryb. studentas, 1971, kovo 26.

1971 m. vasario 19 d. ...: [Žinutė apie Žiūrų dainininkų viešnagę]. - Kult. barai, 1971, Nr. 4, p. 76.

Braziūnas V. Suostai – Bielinio sostamiestis. [Apie lietuvių visuomenės veikėją, knygnešį J. Bielinį – 125 gimimo metinės]. - Taryb. studentas, 1971, bal. 2. – J. Daniliausko pieš.

Gylytė D. Tęsiame pokalbį apie K. Naumiestį: [Paminėti ir Universiteto kraštotyrininkai]. - Draugas (Šakių raj.), 1971, bal. 8.

Vinickas G. Trumpai: [Apie liaudies jumoro ir satyros vakarą]. - Taryb. studentas, 1971, bal. 9.

Biržietytė G. Senojo kaimo dainos: [Ištraukos iš ramuvos metraščio]. - Komjaunimo tiesa, 1971, bal. 13. - P. 2.

Katkauskaitė S. Ramuviečiai praėjusį trečiadienį... [Apie J. Bielinio 125-ųjų metinių minėjimą]. - Taryb. studentas, 1971, bal. 23.

Pamerneckaitė G. Eilinis ramuviečių: [Žinutė apie būsimas Žiūrų ir Tverečiaus ekspedicijas]. - Taryb. studentas, 1971, bal. 30.

Kašauskas S. Vidury didelio miško: [Apie Žiūrų ansamblio kūrimąsi ir koncertus]. - Tiesa, 1971, geg. 12.

Kiškytė R. Tautų mūs draugystė. [Apie Pergalės dienos minėjimą Smilginiuose]. - Taryb. studentas, 1971, geg. 14. – R. Jakučiūnaitės nuotr.

Kašauskas S. Lapakalnyje, prie Obelisko: [Paminėti ir Universiteto kraštotyrininkai]. - Tiesa, 1971, geg. 15.

Jakučiūnaitė R., Katkauskaitė S. Išsaugoti ateičiai: [Apie Dūkštų kompleksinę ekspediciją, J. Jablonskio memorialinio muziejaus kūrimą, kraštotyrininkų šiokiadienius]. - Vak. naujienos, 1971, geg. 29.

Juršė B. Piliakalnių jaunystė: Iš reporterio bloknoto : [Paminėtos Bradeliškių ir kt. piliakalnių tvarkymo talkos]. - Komj. tiesa, 1971, geg. 29.

Braziūnas V. Bielinio sostamiestyje. - Lit. ir menas, 1971, birž. 5, p. 10.

Gudelis, Antanas. Žiūrų dainos. Kultūros barai, 1971, Nr. 6, p. ??–??. Iliustr.: A. Kunčiaus nuotr.

Pupininkaitė V. Yra ansamblis Žiūruose... - Raud. vėliava (Varėnos raj.), 1971, liepos 6. Iliustr.: J. Kamarausko nuotr.

Kudaba Č. Prie Dysnos: Tėviškė mana: [Apie darbą Tverečiuje]. - Nauja vaga (Ignalinos raj.), 1971, liepos 20, 22, 24, iliustr.

Stanevičius A. Kraštotyrininkų darbai : [Apie Ignalinos raj. Tverečiau apyl. vykusią ekspediciją]. - Taryb. mokytojas, 1971, rugp. 11.

Trinkūnas J. Kraštotyrininkų dienos Tverečiuje : [Apie Tverečiaus krašte vykusią VU ramuvos kompleksinę kraštotyros ekspediciją. studentų vakaronę su Guntauninkų kaimo žmonėmis]. Taryb. studentas, 1971, rugp. 13, p. 3–4.

Stanevičius A. Kad smagiau dainuotume. [Apie Tverečiaus ekspediciją]. - Nauja vaga (Ignalinos raj.), 1971, rugp. 14, 17. – Autoriaus nuotr.

Jonikaitė J. Ramuviečiai keliauja [Apie dviejų dienų žygį; J. Trinkūnas, K. Eigminas, R. Kasparas ir kt. keliavo Dūkštos, Neries pakrantėmis, pro Karmazinus, Sudervę, Pilaitę.] // Tarybinis studentas. - 1971. - Rugs. 10. - P. 3.

Katkauskaitė S. Skambesnių dainų negirdėjau: [Apie Tverečiaus ekspediciją]. - Komj. tiesa, 1971, rugs. 11, iliustr.

Studentišką vasarą prisiminus. - Gimt. kraštas, 1971, rugs. 30.

Kudaba Č. Prie Dysnos mano takai. [Apie Tverečiaus ekspediciją]. - Kult. barai, 1971, Nr. 10, p. 17–22. – Autoriaus nuotr.

[Stanevičius A.] Rugpjūtis. Kultūra: [Informacija apie ekspediciją Tverečiuje]. - Kult. barai, 1971, Nr. 10, p. 77. - Be parašo.

Braziūnas V. Praėjo metai nuo... : [Žinutė apie J. Jablonskio muziejų: „Praėjo metai nuo ramuviečių ekspedicijos, kurioje jie rinko eksponatus Jono Jablonskio memorialinio muziejaus Rygiškiuose etnografiniam kambariui. Šią vasarą muziejus atidarytas.“] Tarybinis studentas, 1971, spalio 1, p. 1. (Trumpai)

Braziūnas V. Gūdi Gudų giria : [VU kraštotyrininkų ramuvos naujokų krikštynos Žiūrų krašte]. Tarybinis studentas, 1971, spalio 1, p. 3. Iliustr.: A. Stanevičiaus nuotr.

[Urbonas B.] Žiūrų dzyvai nemacyci... [Inf-ja apie radijo laidą]. - Kalba Vilnius, 1971, spalio 1, iliustr. - Parašas: Balys U.

Trinkūnas J. Kur dėsim liaudies meną?: [Apie skatinimą dainuoti autentiškas liaudies dainas. Universiteto kraštotyrininkų pavyzdys]. - Lit. ir menas, 1971, spalio 9, p. 4.

[Braziūnas V.] Kiekvienas studentų sambūris – gyvas sutvėrimas: [Žinutė – VU ramuvos sienlaikraščio 1971–1972 mokslo metų Nr. 1 pristatymas]. - Taryb. studentas, 1971, spalio 15. - P. 4. - Be parašo. - Iliustr. [Kraštotyrininkų ramuvos emblema (J. Daniliausko pieš.)].

Katilevičiūtė B. Atėjom ir neapsirikom: [VU kraštotyrininkų ramuva pirmakursio akimis]. - Taryb. studentas, 1971, spalio 15. - P. 4. - Perspausdinta iš: Ramuva (sienlaikraštis). - 1971-1972 mokslo m. - Nr. 1.

Trinkūnas J. Ką veiksim rudenį – Tarybinis studentas, 1971, spalio 15. - P. 4. - Nuotr. - Perspausdinta iš: Ramuva (sienlaikraštis). - 1971–1972 mokslo m., Nr. 1.

Braziūnas V. Grožio stebuklas: [Apie liaudies meno rinkimą išvykoje]. - Spartuolis (Trakų raj.), 1971, spalio 16.

Šeimininkavimo mokykla: Universiteto studentų profsąjungos komiteto pirmininko V. Žeimanto ataskaitinis pranešimas: [Minima ir kraštotyrininkų veikla]. - Taryb. studentas, 1971, spalio 29.

Viltrakytė V. Seni aidai, nauji planai [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ataskaitinis susirinkimas: „Apie senus darbus, apie naujus planus kalbėjo doc. Č. Kudaba, kraštotyrininkų ramuvos tarybos pirmininkas V. Braziūnas“]. - Taryb. studentas, 1971, lapkr. 19. - P. 1, 2.

Sabonytė I. „Praėjusį penktadienį pas Universiteto ramuvos kraštotyrininkus vėl svečiavosi Dzūkijos dainininkai...“ : [Apie Kaniūkų kaimo dainininkų viešnagę 1971-11-26.] – Tarybinis studentas. - 1971, gr. 3. - P. 4. - J. Mažeikio nuotr.

„Varėnos rajono Žiūrų sodžiaus etnografinis ansamblis gruodžio 18 d. vėl aplankys savo bičiulius – VU kraštotyrininkus...“ / Rubr.: Skelbimai – Tarybinis studentas. - 1971, gr. 10. - P. 4.