1977 m. Spausdinti

Publikcijos straipsnių rinkiniuose

Informacija V suvažiavimo delegatui. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija: [Minimi ir Universiteto kraštotyrininkai. - Vilnius, 1977, 59 p.

Morkūnas V. Respublikos etnografų veikla 1975 - 1976 metais: [Paminėtas ir VU kraštotyrininkų klubas]. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1975 ir 1976 metais: Medžiaga konferencijai, skirtai 1975 ir 1976 metų etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1977 m. gruodžio 28 d. LTSR MA Istorijos institutas. - Vilnius, 1977, p. 13.

Šutų šnektos tekstai (rytų aukštaičių - vilniškių tarmė): Mokymo priemonė lituanistams. - Vilnius, 1977, 127 p.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas Vl. Universiteto sukakčiai: Kraštotyros baruose: [Žinutė apie klubo narių darbus jubiliejui]. - Tiesa, 1977, sausio 7.

Apsisprendimo kryžkelėje: [Interviu su prorektoriumi B. Sudavičiumi paminėtos ir klubo ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1977, sausio 28.

Builytė R. Antrasis etapas: [Žiemos ekspedicija Kvėdarnoje]. - Taryb. studentas, 1977, vas. 11, p. 4.

Kraštotyrininke!: [Informacija apie Visuomeninių profesijų fakulteto kraštotyros organizatorių specialybės užsiėmimus]. - Taryb. studentas, 1977, vas. 11, p. 4. („ts“ skelbimų lenta)

Klaipenis A. Nuo Taurapilio kalno: [Apie Tauragnų apylinkės geografiją]. - Taryb. studentas, 1977, vas. 18.

Stundžia B. Kur aštuntoji: Laukiamieji: [Apie būsimą ekspediciją Tauragnuose]. - Taryb. studentas, 1977, vas. 18.

Vasario 26 d. kviečiame...: [į susitikimą su "Tėviškės" draugijos pirmininku P. Petroniu]. - Taryb. studentas, 1977, vasario 25.

Germanas V. Devynių skyrių darbą matuojant: Visuomeninių profesijų fakultete: [Rašoma ir apie VPF Kraštotyros skyriaus darbą]. - Taryb. studentas, 1977, kovo 11.

Kovo 26 d. 19 val. Aktų...: [Skelbimas Kvėdarnos ekspedicijos rezultatų aptarimo konferencijai]. - Taryb. studentas, 1977, kovo 18.

Rutkūnaitė R. Blynus kepa ir vyrai. A. Miškio nuotr.: [Apie etnografinių valgių vakaronę]. - Taryb. studentas, 1977, kovo 18.

Šiandien (III.18) 19 val. VPF...: [Kvietimas į paskaitą "Uteniškių tarmė"]. - Taryb. studentas, 1977, kovo 18.

Nazarovas P. Ekspedicijoje: [Žinutėje paminėta ramuviškių viešnagė Anykščių J. Biliūno vid. mokykloje]. - Moksleivis, 1977, Nr. 3.

Kaip rašyti Universiteto darbuotojų ir absolventų atsiminimus: Artėja Alma Mater 400 metų jubiliejus. - Taryb. studentas, 1977, kovo 25.

Dėmesio!: [Skelbimas Kvėdarnos kompleksinės ekspedicijos aptarimo konferencijai]. - Taryb. studentas, 1977, kovo 25.

Sudavičius B. Studijų metai - asmenybei ugdyti: Jaunimo komunistinis auklėjimas: [Paminėtos VU kraštotyros ekspedicijos ir VPF kraštotyros skyrius]. - Tiesa, 1977, bal. 5.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų konferencija: [Apie Kvėdarnos ekspedicijos rezultatus]. - Taryb. studentas, 1977, bal. 8.

Šiandien (IV.8) 19 val...: [Apie susirinkimą Būsimos Tauragnų ekspedicijos dalyviams]. - Taryb. studentas, 1977, bal. 8.

Sekcijos posėdis: Alma Mater 400 metų: [Paminėtos klubo pastangos rasti Universiteto profesorių laidojimo vietas]. - Taryb. studentas, 1977, bal. 15, p.2.

Šiandien 19 val...: [Skelbimas apie fil. m. kand. B. Kerbelytės paskaitą]. - Taryb. studentas, 1977, bal. 15.

Mačiekus V. Pagerbiant atminimą: Alma Mater 400 metų: [Apie klubo darbus Universiteto jubiliejui]. - Taryb. studentas, 1977, bal. 22.

Marcinkevičius A. Apie revoliucijos kelią: Žinutė apie LKP veikėjo J. Meskupo - Adomo 70-metį].- Taryb. studentas, 1977, bal. 29.

Dėmesio!: [Skelbimas tautosakos rinkimo metodikos paskaitai]. - Taryb. studentas, 1977, bal. 29.

Braziūnas V. Geros darbščios rankos: [Apie tautosakos pateikėją B. Galinskienę Kvėdarnos ekspedicijoje]. - Tiesa, 1977, geg. 11, iliustr.

[Dagys V.] Stovi rausvo granito akmuo... : [Apie gegužės mėn. surengtą daugiadienį žygį po Zarasų ir Rokiškio rajonus]. - Taryb. studentas, 1977, gegužės 20, p. 3. (Parašas: K. Tunkūnas)

Šiandien (V.20)...: Skelbimai: [apie paskaitą „Lietuvių mitologija“]. - Taryb. studentas, 1977, geg. 20.

Neidzenavičiūtė N. Dialektologijos vakaronė: [Apie kalbininkų grupę Kvėdarnos ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1977, geg. 27.

Pupkis A. 37000: [minima Tauragnų ekspedicija]. - Gimt. kraštas, 1977, liepos 19.

Stundžia B. Dirbsime Tauragnų apylinkėje. - Lenino keliu (Utenos raj.), 1977, liepos 16.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų konferencija: [Apie ekspedicijas]. - Kult. barai, 1977, Nr. 7, p. 74.

Brazauskas A. Drąsiu žingsniu: Kraštotyros baruose: [Apie Kvėdarnos ekspedicijos grupių darbą].-artojas (Šilalės raj.), 1977, liepos 26.

Stanevičius A. Tauragnų kalneliais: studentiškos vasaros dienos. - Tiesa, 1977, rugp. 7.

Braziūnas Vl. Tauragnuose - aštuntoji. - Gimt. kraštas, 1977, rugp. 11. - Parašas: V. Talačkonis.

Draugijos ir jos kalbos sekcijų veikla: Vilnius [Paminėtas Kvėdarnos ekspedicijos aptarimas]. - Mūsų kalba, 1977, Nr. 4, p.69.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų aštuntoji. A. Stanevičiaus nuotr.: [ekspedicija Tauragnuose]. - Taryb. studentas, 1977, rugp. 2, p. 4.

Stundžia B. Kalbininkų dirbta smagiai ir našiai: [Tauragnų ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1977, rugs. 2, p. 4.

Kviečiame pirmakursius...: [į pirmakursių vakaronę]. - Taryb. studentas, 1977, rugs. 2.

Linkus A. Viskas prasideda vakarone: [apie pirmąją vakaronę mokslo metams prasidėjus]. - Taryb. studentas, 1977, rugs. 9.

Penktadienį...: [Kvietimas į paskaitą apie klubo istoriją]. - Taryb. studentas, 1977, rugs. 9.

Balčiūnas K. Nedidelis Kvėdarnos miestelis...: [apie Kvėdarnos ekspediciją]. - Aušra (LLR), 1977, Nr. 3, p.7.

Linkus A. Baisu ir linksma buvo: [Apie fuksų krikštynas Pakretuonės malūne]. - Taryb. studentas, 1977, rugs. 23.

Grigas K., Viščinis K. Triūsia neveltui: [apie ekspedicijoje surinktą medžiagą]. - Taryb. studentas, 1977, spalio 7.

Dundulienė P. Surinkome daug. Kur padėjome?: [Minima ekspedicija Tauragnų apyl.]. - Taryb. studentas, 1977, spalio 7.

Mačiekus V. Dėl kraštotyros medžiagos saugojimo. - Taryb. studentas, 1977, spalio 7.

Matulevičiūtė A. Jaunystė apmąsto gyvenimą: [Apie klubo veiklą]. - Universiteto žurnalistas, 1977, spalio 20.

Juodupis A. Partijos ir Tėvynės priesakai - kelrodis jaunimui: XXIII komjaunimo konferencija: [Paminėta kraštotyrininkų iniciatyva komjaunimo šlovėsd muziejui kurti]. - Taryb. studentas, 1977, lapkr. 11.

Stanevičius A. Prasmingo laisvalaikio metu: Dienos aidai: [Apie knygelę „Šutų šnektos tekstai“]. - Tiesa, 1977, lapkr. 13.- Be parašo.

Urbonienė G. Eksponuoja kraštotyrininkai: [paminėti ir universiteto kraštotyrininkai].-Vak. naujienos, 1977, lapkr. 18.

Lekavičius A. Rektorate : [Paminėtas „už muziejų ruošimą fakultetuose atsakingas“ V. Mačiekus]. - Taryb. studentas, 1977, lapkričio 25, p. 1.

Dagys V. Gyva krašto atmintis : [Apie lapkričio mėnesį vykusį penkiadienį žygį, trumpai vadintą Minijos žygiu: per Varnius, Žarėnus, Medingėnus, Plungę, Aleksandravą iki Kūlupėnų ir Kretingos]. - Taryb. studentas, 1977, lapkričio 25, p. 2. Iliustr.: Autoriaus nuotr.

Į didįjį kultūros aruodą kraštotyrininkų šiokiadieniai: [Paminėti VU ramuviškiai]. - Gimt. kraštas, 1977, gruod. 8, p. 2.