1975 m. Spausdinti


Publikcijos straipsnių rinkiniuose

Aukštųjų mokyklų VPF kraštotyros darbo organizatorių specialybės mokymo planas ir programa. Perengė: Č. Kudaba, L. Burkšaitienė, V.Mačiekus, K. Račkauskas. - Vilnius, 1975, 17 p. [Antraštė: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija].

Penktosios respublikinės kraštotyros parodos, skirtos Pergalės 30-mečiui katalogas. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja: [Paminėta Švenčionių raj. Sarių apyl. ir Telšių raj. Luokės apyl. vykusių ekspedicijų medžiaga]. - Vilnius, 1975, 15 p.

Račkauskas K. Lenktyniavimo rezultatai. - Kn.:Informacinis laiškas Nr. 1, Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos tarybos prezidiumas. - Vilnius, 1975, p. 9.

Studentų darbai ir dienos: (faktai, skaičiai, įvairianybės) : [Apie klubą]. - Kn.: Lietuva šiandien. 15. - Vilnius, 1975, p. 51-63.

Vasario 24 - Kovo 1d. Vilniaus universitete...: [Apie kraštotyros dienas]. - Kn.:Informacinis laiškas Nr.1, Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos tarybos prezidiumas. - Vilnius, 1975, p. 15-16.

Straipsniai periodikoje

Braziūnas V. Pirmasis prizas [Respublikinėje kraštotyros darbų parodoje], - Tarybinis studentas, 1975, sausio 10.

Mikoliūnas K. Kraštotyrininkų paroda: [Apie respublikinę kraštotyros darbų parodą]. - Vakarinės naujienos, 1975, sausio 17.

Račkauskas K. Kraštotyrininkų uždaviniai [Žinutėje paminėtas Universitetas, socialistiniame lenktyniavime pelnęs I vietą]. - Vakarinės naujienos, 1975, sausio 29.

Račkauskas K. Ir dabarčiai, ir ateičiai. D. Masilionytės ir V. Braziūno nuotr.: [Apie Vilniaus m. kraštotyros d-jos darbą]. - Gimtasis kraštas, 1975, vasario 6, p. 2.

Katilevičiūtė B., Vaitkevičiūtė A., Žalkauskas V. Mūsų kelionių mozaika. G. Meilutytės nuotr.: [Apie žygius savaitgaliais]. - Tarybinis studentas, 1975, vasario 7, p. 4.

Pranaitis R. Po Jeniškių pakluonėlę. V. Braziūno nuotr.: [apie Viktoro Dagio vadovautą Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos žiemos ekspediciją Joniškėlyje]. - Tarybinis studentas, 1975, vasario 7, p. 4.

Kraštotyros dienų programa. - Tarybinis studentas, 1975, vasario 21.

Kraštotyros dienos, kraštotyros metai. R.Jakučiūnaitės ir V. Šeštausko nuotr.: [Vl. Braziūno interviu su klubo pirmininku V. Mačiekumi]. - Taryb. studentas, 1975, vas. 21.

Braziūnas Vl. Panemuniečių dainos ir šokiai. Autoriaus nuotr.: [Apie Veliuonos etnografinį ansamblį, paminėti ir Universiteto studentai]. - Tiesa, 1975, vas. 26.

Mikoliūnas K. Kraštotyros dienos: [Universitete]. - Vak. naujienos, 1975, vas. 26.

Piekaitė V. Matematikos ir mechanikos fakultete: [Apie MMF kraštotyrininkų sienlaikraštį, skirtą klubo penkmečiui]. - Taryb. studentas, 1975, vas. 28.

Braziūnas Vl. dirbame patys, kviečiame visus:[Apie Kraštotyros dienas Universitete]. - Taryb. studentas, 1975, vas. 28. - Parašas: B. Raziūnas.

Braziūnas Vl. Kraštotyros dienos Universitete. - Tiesa, 1975, kovo 4.

Braziūnas Vl. Apie kovų ir darbo didvyrius: Iš kraštotyrininko bloknoto. Autoriaus nuotr.: [Apie susitikimus po Joniškėlio ekspedicijos]. - Tiesa, 1975, kovo 5, p. 4.

Naujalis S. Fondas nuolat didėja: Mūsų korespondentui papasakojo: [Paminėti ir Universiteto kraštotyrininkai]. - Lit. ir menas, 1975, kovo 8, p. 13.

Mačiekutė J. Vakarai bendrabutyje: [Paminėta ir ramuviečių vakaronė]. - Taryb. studentas, 1975, kovo 14.

Rugpiūčio 1-15 dienomis...: [Žagarės ekspedicijos skelbimas}. - Taryb. studentas, 1975, kovo 21. - Parašas: Kraštotyrininkų klubo valdyba.

Mačiekus V. kelionė, kad ir vienos dienos...: [Žinutė apie žygį į Turgelius]. - Taryb. studentas, 1975, kovo 28.

Braziūnas Vl. Kraštotyros dienos. - Komj. tiesa, 1975, bal. 1.

Braziūnas Vl. Kraštotyros kulbe - darbo metas: [Apie klubo darbus]. - Taryb. studentas, 1975, bal. 4. - Parašas: B. Braziūnas

Galginaitytė O. Įkurtas ateistų klubas: [Paminėtos kraštotyrinės ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1975, bal. 4.

Braziūnas Vl. Dėmasio!: [Skelbimas paskaitai-seminarui tama"Leninas ir Lietuva"]. - Taryb. studentas, 1975, bal. 11.

Braziūnas Vl. "Leninas ir Lietuva": [Apie ist. m. kand. V. Bikuličiaus viešnagę klube]. - Taryb. studentas, 1975, bal.18. - Parašas: Talačkonis Vl.

Sundžia B. Tęsiamas prof. J. Juzeliūno paskaitų...: [Ciklas "Pasaulio kultūros ir jų muzika"]. - Taryb. studentas, 1975, bal. 18.

Stanevičius A.? Kraštotyros dienos Universitete. - Pergalė, 1975, Nr.4, p. 184.

Garšva K., Matulis R. Besidomintiems Mūšos kraštu: [Paminėti ir VVU kraštotyrininkai]. - Lit. ir menas, 1975, geg. 24, p. 12.

Račkauskas K. Šią vasarą - 33 ekspedicijos. - Tiesa, 1975, geg. 24, p.12.

Draugijos ir jos kalbos sekcijos veikla: Vilnius: [I-ja apie Universitete vykusias Kraštotyros dienas]. - Mūsų kalba, 1975, Nr. 3, p. 54.

Mačiekus V. Daug priklauso nuo jūsų: [Apie būsimą ekspediciją Žagarėje]. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, liepos 5.

Samulionis G. Žagarėje - kraštotyrininkų ekspedicija. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 7.

Kraštotyrininkų dienos Žagarėje. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 14, iliustr.

Burkšaitienė L. Tik su daina. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp.14.

Esmanytė I., Eigminas K., Garšva K., Girdenis A. Garsai, vietovardžiai, žodžiai: [Apie Vilniaus kraštotyrininkų 6-ją kompleksinę ekspediciją Žagarėje bei jos apylinkėse]. - Tarybinis balsas (Joniškio raj.), 1975, rugpj. 14.

Jazbutis A. Džiugu ir jiems ir mums. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 14.

Šenavičius A. Kovos puslapiai: [Apie istorikų grupės darbą Žagarės ekspedicijoje]. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 14, iliustr. - Parašas: Kšenavičius A.

Šliavas J. Amžių pėdsakais [Senoji Žagarės istorija]. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 14, iliustr.

Vosyliūtė A. Kuo domisi sociologai. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp..14.

Žvingilaitė S. Renkame kolūkių istorijas. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 14.

Račkauskas K. Svečių iš Vilniaus: [Apie ekspediciją Joniškio raj. Žagarės apyl.]. - Tiesa, 1975, rugp. 17.

Vaitkienė R. Kraštotyrininkų žingsniai: Tokių mes jų lauksime...: [Apie Žagarės ekspediciją]. - Taryb. balsas (Joniškio raj.), 1975, rugp. 21, iliustr.

Kadžytė G. Kraštotyrininkų vasaros darbai. A. Petrašiūno nuotr.:[Apie ekspediciją Žagarėje]. - Taryb. studentas, 1975, rugs. 5.

Šenavičius A. Kovų puslapiai: [Apie istorikų grupės darbą Žagarėje]. - Taryb. studentas, 1975, rugs. 5. - Parašas: Kšenavičius A.

"...Viskas taip greit...": [Iš ekspedicijos dienoraščio]. - Taryb. studentas, 1975, rugs. 5.

Vosyliūtė A. Sociologai ekspedicijoje. A. Petrašiūno nuotr. - Taryb. studentas, 1975, rugs. 5.

Jokubaitis A. Dvi savaitės Žagarėje. - Gimtasis kraštas, 1975, rugs.11.

Račkauskas K. Ekspedicija Žagarėje: [Žinutė]. - Tiesa, 1975, rugs. 17.

Račkauskas K. Rašoma fabriko istorija: [Žinutėje minimas ir klubas]. - Tiesa, 1975, rugs. 17.

Germanas V. Visuomeninių profesijų fakultete:Prasideda mokslo metai: [Paminėti ir kraštotyrininkai]. - Taryb. studentas, 1975, rugs. 26.

Klimaitė R. Tas įdomus ramuviškių gyvenimas: [Apie klubo 6 metų sukaktį]. - Taryb. studentas, 1975, lapkr. 14.

Braziūnas Vl. Savarankiškumo preliudija: [Apie ekspedicijas, apie ramuviečius K. Garšvą ir B. Stundžią]. - Taryb. studentas, 1975, lapkr. 21. - Parašas: Talačkonis Vl.

Kraštotyrininke!: [Skelbimas paskaitai tema "Archeologijos paminklai"]. - Taryb. studentas, 1975, lapkr. 28.

Uogintas V. Darbininkijos portretas, įmonės istorija: [Apie ramuviečių paramą Naujųjų Verkių popieriaus fabriko kraštotyrininkams]. - Tiesa, 1975, gruod. 7.